ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาซอฟแวร์เครื่องแม่ข่ายและซอฟแวร์ระบบเว็บไซต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตข่าวช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดซอฟต์แวร์สำนักงานและซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานทางไกลร่วมกันสำหรับองค์กรระดับมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประสานงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าระบบจัดการ Multimedia Server และระบบ Streaming Server ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง