ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อและปูกระเบื้องห้องน้ำภายในห้องทำงานเลขาธิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง สำหรับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีโครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์ประมวลสรุปกระบวนการสมัชชาฯ กทม. ครั้งที่ 1-63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีโครงการพัฒนาะบบยุติธรรมชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563