ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รายการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ ว่าด้วย การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการ โดยเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขต กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการ โดยเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ ตำแหน่ง นักวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ ตำแหน่งนักวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ โดยเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ ว่าด้วย การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานและธุรการ โดยเฉพาะเจาะจง

  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563