ภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์

  • แผนงานหลักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

    วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
    วันที่ 12 มีนาคม 2562
    อ่านเพิ่มเติม