โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ