ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ