มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    • by admin - Fri, 04/05/2019 - 09:38
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม : แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตาม
    อ่านเพิ่มเติม