การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • by admin - Thu, 04/04/2019 - 12:58
  ►แหล่งข้อมูลจาก Facebook : สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

  จังหวัดศรีสะเกษร่วมออกแบบเวทีทำความเข้าใจ เรียนรู้วิเคราะห์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญพื้นที่ ระหว่าง 4PW และ ศปจ.โดยมีเป้าจะจัดเวทีในวันที่ 29 มี.ค.62 โดยเชิญพื้นที่ธรรมนูญ 38 พื้นที่ เข้าร่วมการประชุมโดยแบ่งเป็นของ 4PW 22 พื้นที่ ศปจ.16 พื้นที่ เพื่อมาร่วมติดตามและขยายผลการทำงานร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บ่ายประชุม ทีมคณะทำงานกองเลขาร่วม ทั้ง 4 ส. เพื่อคุยแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน นำเสนอผลงานและวางเป้าการทำงานที่ชัดเจนในทั้ง 4 ประเด็นของเขต 10 โดยมีนพ.นิรันดร์ พิืัทักษ์วัชระเป็นประธาน นพ.เรืองศิลป์ เถือนนาดี สปสช. นพ.สุวิทย์ โรจน์ศักดิ์โสธร สสจ. และนายนพภา พันธ์เพ็ง คสช.เขต 10 และ สกว.มารวมแลกเปลี่ยนและออกแบบการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ณ มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี
    
  ประชุมเตรียมปฏิบัติการแก้ปัญหาขยะฝั่งอันดามัน 4 จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ ระนอง และพังงา (โดยทีมยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาขยะ และขยะทางทะเล กขป. เขต 11) ณ โรงแรมภูงา จ. พังงา โดยมีภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น เช่น ทสจ. สสจ. อบจ. ระดับอำเภอ เช่น พชอ. สิ่งแวดล้อมอำเภอ กรมอุทยานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมแนวทางในการแก้ปัญหาขยะโดยกลไก พชอ. และจัดทำแผนปฏิบัติการสานพลังภาคี เพื่อแก้ปัญหาขยะระดับอำเภอฝั่งอันดามัน ทั้งนี้คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการ สช. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการเชื่อมโยง และบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติสู่พื้นที่ด้วย
    


    

  ทีมศปจ. และทีมพี่เลี้ยงธรรมนูญจังหวัดร้อยเอ็ด (ทีมที่ 1) ร่วมประชุมจัดทำและยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีวิลัย ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี ต.ศรีวิลัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย จนท.สสจ.ร้อยเอ็ด, ผอ.และจนท.รพ.สต.บ้านนาวี, นายกฯ และปลัด อบต.ศรีวิลัย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่, อสม. 11 หมู่บ้าน

  ซึ่งทีมพี่เลี้ยงในการทำกระบวนการครั้งนี้มีจำนวน 6 คน ส่วนใหญ่เป็นแกน 4PW จังหวัดซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในตำบลเป็นอย่างดี ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหาความอุกอั่งในใจ ที่อยากจะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  โดยเป้าหมายในวันนี้ มี 2 เรื่องหลักๆ คือ
  1) มีกลไกคณะกรรมการที่จะมาร่วมทำธรรมนูญสุขภาพตำบลศรีวิลัย
  2) มีเรื่อง/ประเด็นที่อยากจะทำร่วมกัน
  เพื่อนำไปสู่การยกร่างเป็นข้อกำหนดและกติการ่วมกันของตำบล

   

   

  อ่านเพิ่มเติม