หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    • by admin - Thu, 04/04/2019 - 12:15
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน พ.ศ.2555
    อ่านเพิ่มเติม