แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    • by admin - Wed, 04/03/2019 - 16:19
       *หมายเหตุ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
    อ่านเพิ่มเติม