กำหนดหลักเกณฑ์ การรับ การจ่าย เงินรายได้จากการดำเนินกิจการของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี63

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อย ของ สช. พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ของ สช. พ.ศ. 2563