รู้จักศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน

   อีกทั้งยังดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีพันธกิจ “สานพลังความรู้  นโยบาย  และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา”  และวิสัยทัศน์  “ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom: 4PW )”

   
 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ศข.) มีเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งประเด็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้นำข้อมูลข่าวสารไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพไทยร่วมกัน