สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี:บุหรี่ วิถีคนท้องถิ่นในความท้าทาย