แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
84% (73 โหวต)
2 = พึงพอใจ
10% (9 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
6% (5 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 87