แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
80% (99 โหวต)
2 = พึงพอใจ
15% (18 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
5% (6 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 123