แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
86% (84 โหวต)
2 = พึงพอใจ
9% (9 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
5% (5 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 98