บนเรียนพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบเกษตร และระบบอาคารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางเกษตร