แนวทางการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็น(พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ....พ.ศ..........)