ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาเพื่อทำประชาพิจารณ์)

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2434  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/b3551.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ