บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข่าวสาร 2540 : ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน