เรื่องเล่าพลังชุมชน เล่มที่ 6 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563