ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ
มาร่วมกันกำหนดหลักการ เจตจำนง จนไปสู่
การยอมรับเป็นพันธะสัญญากันในการจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง: 
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2556-09-01
คำค้น: 
ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ ; ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ; การปฏิรูประบบสุขภาพ