นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563

   นิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับประเทศไทย ที่จัดทำขึ้น จำเป็นต้องได้รับการยอมรับและมีความเข้าใจร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งที่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพและบุคลากรสาขาอื่นๆ เพื่อให้มีการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานองค์กรของตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ นับตั้งแต่การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนงานโครงการ การกำหนดงบประมาณ การจัดการทรัพยากรบุคคล การให้บริการ และการเงินการคลัง ตลอดจนการควบคุมกำกับ การตรวจสอบ การพัฒนางานวิชาการ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชื่อผู้แต่ง: 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช);
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
นิยามปฏิบัติการ ; การดูแลแบบประคับประคอง ; Palliative care ; Operational definition ; นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่: 
Saturday, November 7, 2020