สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)