รายงานสุขภาพคนไทย 2563

รายงานสุขภาพคนไทยฉบับปี 2563 นี้ นับเป็นฉบับที่ 17 หากเปรียบตามช่วงชีวิตของคนก็ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่กำลังเติบโตต่อไปเพื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว รายงานฉบับนี้ ทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ และหยิบยกประเด็นสุขภาพและสังคมที่เป็นเรื่องเด่นมานำเสนอในแต่ละฉบับ หากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าบางสถานการณ์ที่เคยเป็นปัญหา อาจกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่บางสถานการณ์ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตก หรืออาจจะกำลังย้อนกลับมาเป็นปัญหาใหม่

ชื่อผู้แต่ง: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.); สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช);
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
สุขภาพคนไทย 2563 ; รายงานสุขภาพคนไทยฉบับปี 2563
วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 15, 2020