ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย : เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่างธรรมชาติ กรณีกฏกระทรวงตามมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ.2540

ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย : เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสิทธิการตายอย่างธรรมชาติ กรณีกฏกระทรวงตามมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ.2540