FAQ กขป.

(Q&A) ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


  งานสารบรรณ


1. การออกหนังสือและงานสารบรรณต่างๆ

ตอบ งาน กขป . ให้ยึดถือแนวปฏิบัติเดิมที่ดําเนินการมา ส่วน งาน ศขป. หนังสือเข้า-ออก อยู่ภายใต้กํากับของ ผอ.สนพ.

2. การออกเลขที่หนังสือเชิญประชุม ของกขป.เขต 13

ตอบ ต้องจัดทําระบบทะเบียนสารบรรณของ กขป.เขต 13 ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ  งานข้อตกลง


3. ขั้นตอนวิธีการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขยายเวลาดําเนินการโครงการ

ตอบ ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุผลตามระยะเวลาที่ระบุในข้อตกลงได้ ให้ทําเรื่องขอ ขยายเวลาส่งให้ สช. พิจารณาอย่างน้อย 15 วัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ อาจขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งการขอขยายเวลาโครงการข้างต้น หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในระหว่าง ขอขยายเวลาโครงการ

4. ขั้นตอนวิธีการ/การขออนุมัติการ ปิดโครงการ

ตอบ ในกรณีที่โครงการสิ้นสุดและเห็นสมควรปิดโครงการ ให้ผู้รับการสนับสนุนจัดทําหนังสือขออนุมัติปิดโครงการ ตามแบบ รข.003 เอกสารประกอบ ดังนี้
     1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 แผ่น
     2) รวบรวมสมุดบัญชีเงินสด อันแสดงรายการรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ ตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวด ปิดโครงการ ตามแบบ บข.001 3) จัดทํารายงานการเงินประจํางวด โดยให้จัดทํารายละเอียดรายจ่ายแยกตามกิจกรรม ตามแบบ งข.002 4) จัดทํารายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ ตามแบบ งข.003 ในกรณีที่ผู้รับการสนับสนุนรับเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ให้มีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตลงนามรับรองรายงานการเงินในแบบฟอร์มนี้ด้วย 5) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่วันที่รับเงินทุกงวดแรกถึงวันสิ้นสุดโครงการ

5. การลงวันที่ในหนังสือมอบอํานาจ

ตอบ ให้ลงวันที่หลังการขออนุมัติหลักการ แต่ก่อนการกลั่นกรองโครงการ (ซึ่งจะต้องประสานกับผปส.เขต) หากไม่ ทราบขอให้เว้นไว้

6. วิธีการลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย และดอกเบี้ย

ตอบ ควรลงบัญชีทุกครั้ง หรืออาทิตย์ละครั้ง หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และเรียงตามวันที่จัดกิจกรรมให้ ถูกต้อง พร้อมทั้งกระทบยอดค่าใช้จ่าย และถ้าเกิดดอกเบี้ยให้นํามารวมเป็นรายรับด้วย

7. ในการเขียนงบประมาณโครงการของแต่ละกิจกรรม ควรแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ ควรแจกแจงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆหรือไม่

8. ค่าธรรมเนียมองค์กรนิติบุคคล ที่รับการสนับสนุน ข้อตกลงกับ สช.

ตอบ การคิดค่าธรรมเนียมองค์กรนิติบุคคล ไม่เกิน 10% ของงบประมาณในหมวดค่าดําเนินการ และต้องแนบ เอกสารขององค์กรนิติบุคคลที่ระบุถึงการคิดค่าธรรมเนียมประกอบด้วย

9. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดทําใบสําคัญรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน

ตอบ 1) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานโครงการฯ - เนื่องจากเสมือนเป็นบุคคลทั่วไป จึงสามารถออกใบสําคัญรับเงินได้
       2) กรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นองค์กรนิติบุคคล/หน่วยงานรัฐ - เนื่องจากเป็นองค์กรนิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล และมี เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร จึงต้องออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น และใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ประกอบด้วย
          2.1) ข้อความบนหัวที่เขียนว่า ใบเสร็จรับเงิน
          2.2) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับการสนับสนุน
          2.3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้การสนับสนุน
          2.4) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
          2.5) เลขที่ เล่มที่
          2.6) วันที่
          2.7) รายการ
          2.8) ลายเซ็นผู้รับเงิน  จัดซื้อ/จัดจ้าง


10. การจัดซื้อวัสดุสํานักงานการประชุมในเขต ที่เป็นงานของ สช.

ตอบ สามารถเบิกวัสดุได้ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท (เช่น กระดาษ ฟลิบชาร์ท ปากกา ) หากเป็นวัสดุ สํานักงานที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานประจําให้ตั้งเบิกมาที่ สช.

11. กระยะเวลาการนับการทําสัญญา เช่น การจ้างทํางานวิชาการนับเวลารวม เสาร์ อาทิตย์ ด้วยหรือไม่

ตอบ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา วิธีการนับให้นับทุกวัน รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  การเบิกจ่าย


12. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ 1) ค่าตอบแทน คือ การจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานเป็นครั้งๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ เฉพาะด้าน 2) ค่าเบี้ยประชุม คือ ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ที่ได้รับการ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ สามารถจ่ายได้เพียงเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยการประชุมนั้นมีระเบียบวาระในการพิจารณา เพื่อให้กรรมการมีมติร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

13. การรับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน หากไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จะมีหลักเกณฑ์จ่ายค่าเบี้ยประชุม อย่างไร

ตอบ อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ท่านนั้นได้รับการแต่งตั้ง โดยตําแหน่ง มอบผู้แทนมาร่วมประชุมโดยมีลายลักษณ์อักษร ผู้แทนสามารถรับค่าเบี้ยประชุมได้ แต่ถ้าท่านนั้นได้รับการ แต่งตั้งแบบระบุตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ และขอส่งผู้แทนมาร่วมประชุม ผู้แทนจะไม่สามารถรับค่าเบี้ยประชุม แต่สามารถ รับค่าเดินทางได้

14. ในกรณีที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ กขป. แต่องค์ประชุมไม่ครบ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

ตอบ สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าอาหารได้ แต่ไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมได้ เนื่องจากกรรมการไม่สามารถพิจารณา ให้มติตามระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ให้เลขานุการบันทึกข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการที่เชิญประชุมและตอบรับการ ประชุมทั้งหมด และบันทึกรายชื่อกรรมการที่ตอบรับการประชุมแล้วแต่ไม่สามารถมาประชุมเนื่องจากติดภารกิจไว้ด้วย

15. การประชุมเลขานุการร่วมกับนักบริหารจัดการ ซึ่งเป็นลักษณะการประชุมภายในเพื่อเตรียมการประชุม จะเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ตอบ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในหมวดค่าดําเนินการ กิจกรรมที่ 1.2 (ใช้ชื่อการประชุมหารือเพื่อเตรียมการ... เป็นต้น)

16. กรณีที่อนุกรรมการ/คณะทํางาน ลงพื้นที่เพื่อประสานงานในระดับจังหวัด หรือไปร่วมประชุมกับองค์กร ขับเคลื่อนอื่นๆ สามารถจ่ายค่าเดินทาง และตอบแทนได้ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเบิกได้ แต่ให้ระบุว่าได้รับมอบหมายจากที่ประชุม กขป.ว่าให้ไปทํางานในเรื่องอะไรและผลเป็นอย่างไร

17. การคํานวณอัตราค่าเดินทาง อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใด

ตอบ ให้อ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง หรือประโยชน์ตอบ แทนอื่นของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2560 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2560 หรือสามารถใช้ Application เช่น Google map search หา ระยะทาง และ Print เป็นหลักฐานเอกสารแนบ สําหรับเบิกจ่ายค่า เดินทางในการปฏิบัติงาน

18. รายละเอียดการเขียนการเดินทางในใบสําคัญการรับเงิน

ตอบ ให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น จากที่พัก ถึง สถานที่ประชุม (ไปกลับ พร้อมสัมภาระ)

19. บิลค่าน้ํามันที่ออกมาเป็นใบเล็กๆบางๆ ถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์หรือไม่

ตอบ ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่หัวมีคําว่า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และมีชื่อที่อยู่ของผู้รับบริการนั้น และต้อง ถ่ายเอกสารเก็บไว้ด้วย

20. กรณีงาน กขป. การเบิกค่าดําเนินการบันทึกการประชุมเป็นVDO ลงแผ่น DVD เบิกจ่ายในหมวดใด

ตอบ เบิกจ่ายในหมวดค่าบริหารจัดการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลิก