โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง

โครงการการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิทางด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบางเป็นการทาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสอง คณะผู้วิจัยดาเนินการเป็นขั้นตอนได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มเปราะบางที่สมควรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นนโยบายสาธารณะฯที่สมควรขับเคลื่อนให้กลุ่มเปราะบางที่คัดเลือกโดยละเอียดกับหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม

ชื่อผู้แต่ง: 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; ผศ.ดร. ยอดพล เทพสิทธา; อาจารย์กุลธิดา ศรีวิเชียร; นายศิลา โทนบุตร; นางสาวเบญจภาวัญ ดวงจันทร์; นายก้องนพรัตน์ แจ้งกระจ่าง;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง ; ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง ; นโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง ; กลุ่มประชากรเปราะบาง ; กลุ่มเปราะบาง