O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  • by admin - Thu, 05/07/2020 - 16:28

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) และผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และภายในงานยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ กล่าวถึงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร ในการส่งเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญา โดยยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม อยู่ในสัมมาอาชีพ และดำรงตนด้วยเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เคารพในความแตกต่าง ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   “สช. ได้ดำเนินการตามธรรมนูญคนสุชนและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 6 ประการอย่างจริงจัง เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและดีงามขององค์กรอันได้แก่ 1.การทำงานแบบสานพลัง มีกลยุทธ์ 2.การทำงานเป็นทีม 3.มีจิตบริการ สื่อสารสังคม 4.มีความซื่อตรง เที่ยงธรรม 5.พัฒนาตนเองให้เชี่ยวชาญ มีวิชชา 6.ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนา ไม่หยุดนิ่งโดยค่านิยมองค์กรนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมและถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอันจะนำไปสู่การมีสังคมที่ดีและน่าอยู่ต่อไป นพ.ประทีป กล่าว