แผนงานหลักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

แผนงานหลักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
6) ภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
ปี: 
2563