สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)