สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)