สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)