กฎมายสำหรับประชาชน

กฎมายสำหรับประชาชนนี้ เป็นการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่มีผลต่อการบังคับใช้ หรือปฏิบัติตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐหรือประชาชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 24, 2020