สุขภาพคนไทย 2562

คนจำนวนหนึ่งในสังคมกลายเป็นประชากรที่มี “ความเปราะบาง” เนื่องจาก สถานภาพทางกฎหมาย เศรษฐสังคม เพศและเพศวิถี สุขภาพและความพิการ และวัยของบุคคล รวมไปถึงการถูกแบ่งแยกและกีดกันทางสังคม เช่น การตีตรา การเลือกปฏิบัติ ถูกหาประโยชน์ การได้รับโอกาส ความคุ้มครองรวมถึงหลักประกันทางสุขภาพ การศึกษา บริการสาธารณะ เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและลดความเปราะบางได้

สุขภาพคนไทยฉบับนี้ นำเสนอ “12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพ ประชากรเปราะบาง” โดย 2 หมวดแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย และประชากรไทยข้ามชาติที่ทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

หมวด 3-6 เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบาง และความเสี่ยงจากสถานภาพทางสังคม เพศและเพศวิถี และเศรษฐกิจ หมวด 7-9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบาง และความเสี่ยงจากสถานภาพทางสุขภาพ

และความพิการ หมวด 10-12 เกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่มี ความเปราะบางและความเสี่ยงจากสถานภาพทางวัย

ชื่อผู้แต่ง: 
คณะทำงานสุขภาพคนไทย
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
สุขภาพคนไทย 2562 ; สุขภาพคนไทย ; รายงานสุขภาพคนไทย