สถานการณ์ นโยบาย มาตรการ และกลไก เพื่อนโยบายสาธารณะ รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย

สถานการณ์ นโยบาย มาตรการ และกลไก เพื่อนโยบายสาธารณะ รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
เอกสารหลัก : การประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่1 พ.ศ.2562


ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย ; การประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่1 พ.ศ.2562 , สถานการณ์ นโยบาย มาตรการ และกลไก เพื่อนโยบายสาธารณะ รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย