ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม จากเจตนารมณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็น ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง โดยมุ่งหวังให้คนในตำบลตะกาง รวมทั้ง องคาพยพต่างๆ ก้าวสู่การมีสุขภาพดีและตำบลสุขภาวะข้อตกลงร่วม ที่สำคัญของธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ คือการให้ทุกภาคส่วนในตำบล ตะกาง ใช้สาระสำคัญของธรรมนูญเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของตำบลตะกาง