ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540