ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาขีด

ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,375 ไร่ รวม 8 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,268 หลังคาเรือน มีประชากร 8,085 คน และมีผู้สูงอายุจำนวน 1,129 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 14.7 ของประชากร ทั้งหมด ซ่งึ เป็นชุมชนสูงวัยที่สมบูรณ์ และจากการสำรวจข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2562 พบว่า ตำบลตาขีดได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม การเดินทาง ด้านสังคม และความเป็นอยู่

ชื่อผู้แต่ง: 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตาขีด;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลตาขีด ; ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์