ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบางมะฝ่อ

ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบนั มีพื้นที่ประมาณ 16.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,490 ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบล บางมะฝ่อ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน 4,235 คน เพศชาย 2,031 คน เพศหญิง 2,204 คน 1,310 หลังคาเรือน และมีผู้สูงอายุทั้งหมด 890 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของประเทศ (ร้อยละ 14.7) ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดว่าชุมชนหรือสังคม ใดที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเกิน ร้อยละ 20 ถือว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) และจากการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตำบล บางมะฝ่อ ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ตำบลบางมะฝ่อยังได้เตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าวทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ ด้านสังคม ความเป็นอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อม การเดินทางและด้านสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง: 
คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบางมะฝ่อ ; ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์