ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลสายลำโพง

ด้วยสถานการณ์ด้านประชากรของตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90.63 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 56,835 ไร่ รวม 16 หมู่บ้าน โดยประชาชนอาศัยอยู่ ปรากฏตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 2,926 หลังคาเรือน มีประชากร 8,183 คน และมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15.8 ซึ่งสงู กว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศที่มีสดั ส่วนอยู่ที่ 14.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่ง เป็นชุมชนสงู วัยที่สมบูรณ์และจากการสำรวจข้อมูล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 พบ ว่า ตำบลสายลำโพงยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าวทั้ง ด้านเศรษฐกิจรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม การเดินทาง ด้านสังคมและ ความเป็นอยู่

ชื่อผู้แต่ง: 
คณะกรรมการการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตบลสายลำโพง;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลสายลำโพง ; ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก ; จังหวัดนครสวรรค์