ปฏิรูปสาธารณสุข ปฏิรูปสังคม บนเส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ เล่มที่ 2

นิยามสุขภาพในมิติกว้างขององค์การอนามัยโลก ที่ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกฎหมายองค์กรสุขภาพที่ เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ กล่าวว่า “สุขภาพ หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของ ร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และมิได้ หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและความพิการเท่านั้น” นิยามนี้ได้ เป็นจุดเริ่มของขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพที่มีพลวัต

ชื่อผู้แต่ง: 
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
ปฏิรูปสาธารณสุข ปฏิรูปสังคม บนเส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ เล่มที่ 2 ; ปฏิรูปสาธารณสุข ; ปฏิรูปสังคม ; บนเส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ เล่มที่ 2