ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

ภาพรวมการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น ประชาชนมีงานทำและมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น ราย ได้เฉลี่ยเพิ่มสูง ขึ้น ปัญหาความยากจนลดลงและประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคม และสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีความไม่เท่าเทียมกันของประชาชนในกลุ่มและพื้นที่ต่างๆ เช่น คนในเมืองกับชนบทยังมีช่องว่างในการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ มีคุณภาพ รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของกลุ่มประชากรเฉพาะในสังคมที่ยัง ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใน สังคมไทย

ชื่อผู้แต่ง: 
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ; Inequality