บทเรียนพื้นที่ต้นแบบบการจัดการระบบเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัย จากสารเคมีทางการเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่ในอดีตและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของโลก ดังนั้น การกำหนดนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จึงมีความสคัญและต้องดำเนินการให้เท่าทันและเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมกำกับ การขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสมีความเข้มงวด และต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชในขั้นต้น เพื่อจะให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย ในการนำไปประกอบเป็นอาหารและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย

ชื่อผู้แต่ง: 
กฤษฎา บุญชัย;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2559
คำค้น: 
บทเรียนพื้นที่ต้นแบบบการจัดการระบบเกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัย จากสารเคมีทางการเกษตร ; บทเรียนพื้นที่ต้นแบบ