ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Living Will (มาตรา12) บทที่ 1


รายละเอียด

บทเรียนออนไลน์ Living Will นำเสนอในรูปแบบ Sit-Coms โดยมีเป้าหมายในการสร้างการตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจ การแก้ไขความเข้าใจผิด ในขณะเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญ และความสนใจกับการแสวงหาข้อมูล 

 

สิ่งทีจะได้รับ

- ผู้เข้าเรียนคอสออนไลน์ได้รับข้อมูล และรับทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ วิถีชีวิต พฤติกรรมการใช้ชีวิต เป็นต้น ที่มีต่อ Living Will

 

- ผู้เข้าเรียนคอสออนไลน์มีความรู้เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความรู้ก่อนเปิดรับชม The Living Will Online Course และภายหลังจากเปิดรับชม

 

เหมาะสำหรับ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรื่องLiving Will และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
อ่านเพิ่มเติม...