ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว

ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว เกิดจากการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับองค์กรภาครัฐ นำมารวบรวม เรียบเรียง จัดหมวดหมู่ ทำเป็นกฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่นำมาจัดระเบียบของสังคม
ตำบลพญาแก้ว เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ รวมถึงเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมจารีตประเพณี ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ชื่อผู้แต่ง: 
คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลพญาแก้ว; นางนภาพร มหายศนันท์; นางสาวชญาดา เธียรวิบูล;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว ; ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ; อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน