โลกกว้าง ทางสนุก รายงานสาธารณะ ปีที่ 3

รายงานสาธารณะของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำองค์กรของ สช. และเป็นบทบันทึกการเรียนรู้ส่วนตัวของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ที่ได้จัดทำไว้ เพื่อรายงานต่อสาธารณะและเผยแพร่สำหรับกลุ่มพนักงานและแกนนำภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน โดยนำเสนอเป็นประจำทุกปี

รายงานสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับนี้ มุ่งสะท้อนบรรยากาศการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อันเป็นภารกิจหลักของ สช. ในยุคใหม่ที่มุ่งขยายขอบเขตประเด็นปฏิรูประบบสุขภาพ บูรณาการสู่ประเด็นการปฏิรูปสังคม รวมทั้งมีการนำพาบุคลากรขององค์กรออกไปเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายภายนอกอย่างกว้างขวาง จึงใช้ชื่อหนังสือรายงานฉบับนี้ว่า “โลกกว้าง ทางสนุก”

ชื่อผู้แต่ง: 
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
โลกกว้าง ทางสนุก รายงานสาธารณะ ปีที่ 3
วันที่เผยแพร่: 
Friday, June 28, 2019