รายงานสรุปผลการจัดเวทีสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

รายงานสรุปผลการจัดเวทีสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแนวร่วมในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องจัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อนำมาใช้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดกระบวนการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อให้ สศช. สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นำประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นต้องให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี จึงต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


       
   สแกนอ่านที่นี่

ชื่อผู้แต่ง: 
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป; ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี; นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล; นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม; นางวันเพ็ญ ทินนา; นางสาวสุวิชา ทวีสุข;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
รายงานสรุปผลการจัดเวทีสร้างการรับรู้ ; การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ; ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 10, 2019