มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

ประเด็น :
1.การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต่อสุขภาวะเด็ก
3.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม
ชื่อผู้แต่ง: 
วรรณวิมล ขวัญยาใจ, นภินทร ศิริไทย, วิไลวรรณ สิริสุทธิ์, นงลักษณ์ ยอดมงคล, ณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11พ.ศ. 2562