สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)