สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)