สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)